Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00068

GREENFLEX

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket GREENFLEX er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 1 og 17. Klagenemnda er av den oppfatning at merket består av en sammenstilling av de to lett forståelige ordene GREEN og FLEX, i betydningen «miljøvennlig» og «fleksibel». Sammenstillingen tilfører ikke det tilstrekkelige særpreget. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.