01.12.2023

GREEN LAYER

VM 23/00093

Varemerke. Avslagssak. Klagen tas delvis til følge. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at ordmerket GREEN LAYER er direkte beskrivende, og mangler særpreg for tjenestene i klasse 37 og flere av varene i klasse 6 og 20. Merket vil oppfattes som en beskrivelse av tjenestenes art, innhold, eller kvaliteter, eller varenes egenskaper. Merket kan gis virkning for de øvrige varene i klasse 6 og 20.