12.09.2022

GREEN CUISINE

VM 22/00034

Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Merket GREEN CUISINE er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 29, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Klagen ble forkastet. Merket kan ikke registreres.