22.03.2023

GRANDIOSA DROPS

VM 22/00085

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Dissens. Påstand om at det foreligger risiko for at den internasjonale registreringen, ordmerket GRANDIOSA DROPS, utløser en assosiasjon til klagers velkjente merke GRANDIOSA, og at denne assosiasjonen vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill). Klagenemnda kom til at klagers merke er velkjent, og at det foreligger en assosiasjonsrisiko mellom merkene. I neste vurderingsspørsmål delte Klagenemnda seg i et flertall og et mindretall. Flertallet mente at denne assosiasjonen fører til en skade på særpreget til klagers velkjente merke. Mindretallet mente at ingen urimelig utnyttelse av klagers velkjente merke foreligger, og at bruken ikke medfører skade på merkets særpreg eller anseelse. Klagen ble derfor tatt til følge, og den internasjonale registreringen oppheves i sin helhet.