08.02.2017

GOEURO

VM 16/00205

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket GOEURO er særpreget for tjenester i klasse 39 og 43. Klagenemnda kom til at merket både er beskrivende og mangler særpreg, og klagen ble forkastet. Patentstyrets avgjørelse hva gjelder tjenester i klasse 35, 38 og 42 stadfestes og den internasjonale registreringen gis virkning for de nevnte klassene.