Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00055

GO GREEN (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for varene i klasse 29, 30 og 32. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, men fant i tillegg til at merket mangler særpreg, at det også var beskrivende for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Klagenemnda kunne ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning for varene i klasse 29, 30 og 32.