31.03.2023

GMO (komb.)

VM 22/00131

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37. Saken gjelder spørsmål om bruksplikt og identifikasjon mellom varemerker. Verneperioden på fem år for det kombinerte merket GMO var ennå ikke utløpt på innleveringsdagen for kravet om administrativ overprøving. Spørsmålet er om det kombinerte merket må identifiseres med innklagedes eldre ordmerke GMO, slik at bruksplikten for det kombinerte merket inntrer på samme dato som for ordmerket. Klagenemnda kommer til at det ikke er sannsynliggjort at innklagede har hatt til formål å omgå bruksplikten i saken, og at identifikasjon derfor ikke kommer på tale. Klagen forkastes, og det kombinerte merket kan ikke kreves slettet på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven § 37 første ledd.