Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00138

GLS 600

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om GLS 600 er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 12. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for samtlige av de aktuelle varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge.