Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00210

Gas Monkey Garage (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Spørsmål om registrering av det kombinerte merket GASMONKEY GARAGE er i strid med klagers tidligere registrering av ordmerket GAS. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og fant at det ikke forelå forvekslingsfare. Selv om varene er identiske, er forskjellen mellom merkene såpass store at det ikke foreligger en risiko for forveksling. Internasjonal registrering nr. 1298810, det kombinerte merket GASMONKEY GARAGE, blir derfor opprettholdt for samtlige varer.