05.01.2023

FR (komb.)

VM 22/00088

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket FR er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for varer i klasse 12.
Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Klagenemnda finner det ikke er sannsynliggjort at den norske gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte
merketeksten FR som en forkortelse for FRONT ENIGNE, REAR WHEEL DRIVE. Merketeksten er dermed ikke beskrivende, og konklusjonen er at merket har særpreg.
Klagenemnda tar klagen til følge, og merket kan gis virkning for varene i klasse 12.