17.03.2022

FORMEL (komb.)

VM 22/00001

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd, jf. tredje ledd. Spørsmål om det kombinerte merket FORMEL er beskrivende og uten særpreg for varer i klasse 31. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret. Selv om merketeksten anses beskrivende for de aktuelle varene, kom Klagenemnda til at merket var brukt på en slik måte at det hadde oppnådd en tilstrekkelig grad av distinktiv evne for angivelsen «kraftfôr til drøvtyggere» i klasse 31, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. tredje ledd andre punktum. Klagen ble tatt til følge, og merket gis virkning i Norge for nevnte vareangivelse i klasse 31.