13.11.2017

Forent avgjørelse VIGELAND

VM 16/00148/149/150/151/153/154

Sinnataggen

Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelser av 5. august 2014, hvor seks merker inneholdende en avbildning, utsnitt eller silhuett av kunstverk signert Gustav Vigeland ble nektet registrert. I avgjørelsene fra Patentstyret ble søknadene delvis nektet registrert og nektelsene basert på ulike grunnlag, herunder at varemerkene ble ansett å mangle særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd siste punktum, at de besto av en form som tilfører varen en betydelig verdi, § 2 andre ledd siste alternativ eller at de ble ansett å være beskrivende for varens art eller beskaffenhet, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

Under saksforberedelsen besluttet Klagenemnda å forelegge saken for EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse, blant annet vedrørende bruk av varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a.

Klagenemnda kom til at varemerkeregistrering måtte nektes med grunnlag i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a dels fordi det dreier seg om varemerker som gjengir kunstverk av en helt spesiell kulturell verdi for det norske samfunnet og dels fordi begrensningen av den opphavsrettslige vernetiden etter åndsverkloven skal vareta grunnleggende samfunnsmessige hensyn.