17.12.2019

FOLGEFONNA

VM 18/00085

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 14. Klage over Patentstyrets avgjørelse etter varemerkeloven § 16 bokstav a og foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3. Spørsmål om registrering av varemerket FOLGEFONNA var egnet til å forveksles med det eldre foretaksnavnet FOLGEFONNA AS. Patentstyret fant at kjennetegnene var forvekselbare og opphevet delvis registreringen av varemerket. I forbindelse med at særpreget til foretaksnavnet FOLGEFONNA for «salg av klær» måtte vurderes etter foretaksnavneloven § 3-2, fant Klagenemnda det riktig å vurdere hvorvidt varemerket FOLGEFONNA har det nødvendige særpreg. Vist til adgangen i forarbeidene for Klagenemnda til å trekke inn nye rettslige og faktiske forhold. Partene ble gitt anledning til å uttale seg. Klagenemnda kom til at varemerket ikke oppfyller de krav til særpreg som gjelder etter varemerkeloven § 14 da det vil oppfattes som en geografisk opprinnelse, og det ble funnet å være en tilstrekkelig forbindelse mellom stedet og varene i klasse 18 og 25, og varer i klasse 21 og 28. Klagen ble ikke tatt til følge og registreringen av varemerket FOLGEFONNA ble delvis opphevet.