Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00060

Foamie

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for enkelte varer i klasse 3 og samtlige varer i klasse 21. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for samtlige varer, herunder de varene Patentstyret anså at merket var særpreget for i klasse 3. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning for samtlige varer omfattet av utpekningen.