18.12.2020

FNB

VM 20/00105

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a og b, jf. § 29. Spørsmål om forvekselbarhet mellom innarbeidet merke og det registrerte yngre merket, og om innleveringen av varemerkesøknaden bestående av at merket som allerede var tatt i bruk av en annen, var i strid med god forretningsskikk.

Klager hadde levert inn betydelig med dokumentasjon for Klagenemnda, som kom til at klager hadde innarbeidet FNB som varemerke for tjenester som omfattet de tjenester som var omfattet av innklagedes yngre registrering, ordmerket FNB. Identisk merke, og identiske og likeartede tjenester. Forvekslingsrisiko.

Vilkårene om at merket er tatt i bruk, forvekselbarhet og kjennskap var oppfylt. Spørsmål om innleveringen var i strid med god forretningsskikk. Innklagede hadde ikke dokumentert eller på annen måte godtgjort at innleveringen av varemerkesøknaden var begrunnet i strategiske og kommersielle hensyn. Varefortegnelsen støttet ikke oppunder innklagedes anførte produktløsning. Innklagede var tidligere et lokalt parti under klager. Dette, sammen de øvrige omstendigheter som var dokumentert, tilsa at innklagede hadde illojale hensikter med varemerkesøknaden ved å forhindre klager fra å bruke merket.

Klager vant derfor frem, men fikk ikke medhold i sitt prinsipale krav om overføring, Dette var ikke anført for Patentstyret. Varemerkeregistreringen ble derfor å oppheve.