12.01.2023

FLUTTER INTERNATIONAL

VM 22/00086

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om ordmerket FLUTTER INTERNATIONAL er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for varer og tjenester i klasse 9, 16, 35, 36, 38 og 41. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Klagenemnda finner det ikke sannsynliggjort at den norske gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil forstå betydningen av det engelske ordet FLUTTER, som Patentstyret la til grunn. Det er ikke funnet eksempler på at FLUTTER brukes på en slik måte at det er sannsynlig at en tilstrekkelig stor del av omsetningskretsen vil oppfatte denne betydninga. Konklusjonen er dermed at merket har særpreg. Klagenemnda tar klagen til følge, og merket kan registreres for alle de aktuelle varene og tjenestene.