Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00032

FLUA (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf, § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det kombinerte merket FLUA og ordmerket FLUVIA er forvekselbare. Klagenemnda kom etter en helhetsvurdering frem til at det foreligger en risiko for forveksling. I avgjørelsen legges det vekt på at merkene gjelder for identiske varer, og at det derfor foreligger tilstrekkelige kjennetegnslikhet. Klagen tas til følge, og beslutningen om å gi den internasjonale registreringen, det kombinerte merket FLUA, blir dermed å oppheve.