Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00109

FLOWBIRD

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom innklagedes merke FLOWBIRD og den eldre registreringen til klager, F FLOW, for varer i klasse 9, 35, 36, 37, 38, 39 og 42. Klagenemnda kom til at det ikke forelå forvekslingsfare mellom merkene for parkeringstjenester og lignende, og at FLOWBIRD ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen ble derfor ikke tatt til følge, og registreringen blir å opprettholde.