15.09.2017

FILM&FILM

VM 17/00048

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmålet om ordmerket FILM&FILM var beskrivende og manglet særpreg for varer i klasse 7, 16 og 17. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Klagenemnda viste til at en enkel gjentakelse av et deskriptivt element ikke endrer et ordmerke sin deskriptive karakter. Klagenemnda fant dermed at ordmerket FILM&FILM vil være beskrivende for de aktuelle varene, og oppfyller ikke registreringsvilkårene etter loven. Klagen forkastes.