Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00040

Figurmerke X

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd, og § 16 bokstav b. Spørsmål om forvekslingsrisiko mellom to figurer. Identitet mellom varer i klasse 25. Klær for dyr i klasse 18 og bekledning for mennesker i klasse 25 ikke ansett likeartet. Klagenemnda kom frem til at det ikke forelå tilstrekkelig merkelikhet. Ingen konseptuell og fonetisk likhet. Liten til ingen visuell likhet. Ikke fare for forveksling. Dokumentasjonen gir ikke grunnlag for å anse klagers merke velkjent. Ikke vern etter § 4 andre ledd. Klagen forkastes, og Patentstyrets avgjørelse blir å fastholde. Innklagedes yngre figurmerke blir dermed å opprettholde.