16.12.2019

Figurmerke Tre farger

VM 19/00138

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om et merke, som gjengir tre farger, mangler særpreg for varene i klasse 7, 9 og 11. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg for samtlig varer. Klagenemnda anså heller ikke at merket var innarbeidet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Klagenemnda kom i tillegg med noen betraktninger om hvorvidt merkets beskrivelse kunne sies å være tilstrekkelig presis, men gikk likevel ikke nærmere inn i vurderingen, da dette ikke fikk avgjørende betydning for sakens utfall. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.