Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00004

Figurmerke (trådkors)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om figurmerket er beskrivende og uten særpreg for «ammunition and projectiles» og «cartridges» i klasse 13. Klagenemndas avgjørelse om å nekte merket registrert ble brakt inn for Oslo tingrett som opphevet Klagenemndas avgjørelse hva gjaldt de nevnte varene. Borgarting lagmannsrett forkastet statens anke, og ny avgjørelse må fattes. Borgarting lagmannsretts vurdering av merkets registrerbarhet, legges til grunn, og merket anses å oppfylle kravene til registrering i varemerkeloven § 14 hva gjelder «ammunition and projectiles» og «cartridges».