Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00099

Figurmerke – telefonrør

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 9, 35, 36, 38, 42 og 45. Klagenemnda fant at figurmerket manglet særpreg, da det fremstod som en ordinær gjengivelse av et telefonrør og snakkeboble i kombinasjon, som kun ville oppfattes som et informasjonssymbol. Den innsendte dokumentasjonen var videre lite egnet til å vise bruk av figurmerket alene, uten tekstelementet WhatsApp, slik at anførselen om at merket hadde ervervet særpreg gjennom bruk kunne ikke tillegges avgjørende vekt, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert for samtlige varer og tjenester.