Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00121

Figurmerke (oransje firkant)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er uten særpreg for varene i klasse 6 og 19. Merket ble ansett særpreget av Patentstyret for varene i klasse 7. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for samtlig varer i klasse 6 og 19. Klagenemnda anså figurmerket som en angivelse av varenes form og utseende. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning for samtlige varer.