11.01.2022

Figurmerke (liggende bokstav F.)

VM 21/00065

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, og § 4 andre ledd. Spørsmål om den internasjonale registreringen er egnet til å forveksles med klagers eldre varemerkeregistreringer, og om klagers Swoosh-figur – med eller uten ordet NIKE – er velkjent og om bruken av det nyeste figurmerket vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse (goodwill). Klagenemnda kom til at Swoosh-figuren alene, og sammen med NIKE, er velkjent for varer i klasse 25, men fant ikke at det forelå noen assosiasjonsmessig link mellom klagers velkjente merker og innklagedes figurmerke. Til det var merkene for ulike. Siden vilkårene etter § 4 andre ledd er kumulative, og ett av bestemmelsens vilkår ikke er oppfylt, er det ikke grunnlag for å vurdere om bruken av innklagedes merke ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill). I lys av dette, forelå det heller ikke risiko for forveksling mellom klagers rettigheter, og den internasjonale registreringen, etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble opprettholdt.