Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00207

Figurmerke (app)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om et figurmerke bestående av en illustrasjon av en stilisert avis kunne registreres for tjenester i klasse 42. Klagenemnda kunne ikke se at det var en direkte forbindelse mellom det aktuelle figurmerket og tjenestene omfattet av den internasjonale registreringen og kom derfor under tvil til at det aktuelle merket passerte terskelen for å ha tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda kom til motsatt resultat av Patentstyret og klagen ble tatt til følge.