Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00030

Figurmerke (stiplede linjer)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varer i klasse 12. Etter en konkret vurdering kom Klagenemnda til at den figurative utformingen i merket var beskrivende for dekk, da det fremsto som en angivelse av varens mønster, og at det manglet særpreg for samtlige varer. Klagen ble ikke tatt til følge, og Patentstyrets avgjørelse om å nekte figurmerket ble opprettholdt.