Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00041

Figurmerke

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven §§ 16 bokstav a, 4 første ledd og 71 tredje ledd. Spørsmål om figurmerket med internasjonal registrering 1278852 var i registrert i strid med klagers eldre figurmerke, registrering nr. 283926. Klagenemnda kom til at merkene ikke var egnet til å forveksles. I vurderingen ble det særlig vektlagt at det foreligger visuelle forskjeller mellom merkene som forventes å bli oppfattet av sluttbrukerne, tatt i betraktning at de innehar et høyere oppmerksomhetsnivå i relasjon til de aktuelle varene. Klagen ble forkastet.