12.03.2021

FIELDTWIN

VM 21/00006

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers merke FIELDTWIN og det eldre ordmerket TWINFIELD. Klagenemnda kom til at det foreligger identitet og/eller høy grad av likeartethet mellom de aktuelle tjenestene i klasse 42. Kjennetegnsmessig ble merkene etter en helhetsvurdering ansett for å være tilstrekkelig like til at risiko for forveksling foreligger. Klagenemnda uttalte blant annet at en reversering av et merkes ordelementer i seg selv ikke gjør at det ikke foreligger merkelikhet. Klagen ble forkastet i sin helhet.