17.02.2022

FI (komb.)

VM 21/00099

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom innklagedes merke FI og klagers eldre registreringer, blant annet ordmerket F1, for tjenester i klasse 35, 36 og 42. Klager anførte i tillegg at F1 har ervervet styrket særpreg og at merket er velkjent, og har sendt inn dokumentasjon for å underbygge dette. Klagenemnda kom til at det ikke forelå forvekslingsfare mellom merkene for identiske og/eller lignende tjenester i klasse 35, 36 og 42. Klagenemnda kom videre til at den innsendte dokumentasjonen ikke evnet å vise et styrket særpreg av F1, ei heller at det ut ifra dokumentasjonen kunne sluttes at klagers merker er velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Klagen ble derfor ikke tatt til følge, og registreringen blir å opprettholde.