Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00077

FEUDO ARANCIO

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers merke FEUDO ARANCIO og den eldre registreringen GRAN FEUDO for varer i klasse 33. Klagenemnda delte seg i et flertall og et mindretall i spørsmålet om det forelå risiko for forveksling mellom merkene. Flertallet kom til at det ikke forelå forvekslingsfare mellom merkene for angivelsen «wines» i klasse 33, og at FEUDO ARANCIO kunne gis virkning for disse varene. Klagenemndas utvalg opprettholdt likevel Patentstyrets avgjørelse sett hen til de øvrige varene som omfattes av FEUDO ARANCIO. Klagen ble derfor tatt delvis til følge.