Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00080

FEDEM Inside

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 4 første og andre ledd. Spørsmål om registreringen av ordmerket FEDEM INSIDE var i strid med det velkjente merket INTEL INSIDE, samt andre registreringer bestående av formatet «[tekst] inside». Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og fant at selv om merket INTEL INSIDE må anses for å være velkjent, vil det yngre merket, FEDEM INSIDE, ikke utløse en assosiasjon til det eldre merket når det blir brukt på de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Det er ikke dokumentert at klager har rettigheter til en «merkefamilie». Klagenemnda fant heller ikke at det forelå forvekslingsfare etter § 4 første ledd bokstav b. Klagen ble forkastet.