Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00201

FAIST ChemTec

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 16 bokstav a. § 35. Spørsmål om registreringen av ordmerket FAIST CHEMTEC skulle kjennes ugyldig da merket er egnet til å forveksles med klagers eldre registrering. Klager hadde gitt samtykke til registrering av det yngre merket, men ønsket nå å trekke samtykket med det resultat at merkene igjen ble vurdert som forvekselbare. Klagenemnda viste til at det er forholdene på registreringstidspunktet som er avgjørende ved vurderingen av registreringens gyldighet, og registreringsvilkårene var på det tidspunktet oppfylt. En tilbaketrekning av samtykket på et senere tidspunkt kan ikke føre til at registreringen blir ugyldig med virkning ex nunc. Klager har vist til at artikkel 4 i varemerkedirektivet åpner for etterfølgende forhold som ugyldighetsgrunn, men Klagenemnda finner ikke at bestemmelsen gir rom for dette. Registreringen måtte derfor opprettholdes i sin helhet og klagen forkastes.