04.04.2017

F (komb.)

VM 16/00130

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Spørsmål om varemerke krenker eldre velkjente varemerkerettigheter. Dokumentasjonen ikke ansett egnet til å vise at merket som var grunnlaget for klagen, var velkjent her i riket på søknadstidspunktet for det bestridte merket og fortsatt var det på søknadstidspunktet. Når klager ikke kunne dokumentere at merket som utgjorde grunnlaget for kravet var velkjent, kunne klagen ikke føre frem. Det var ikke likhet mellom tjenestene, og dermed var det ikke grunnlag for å komme til at merkene var forvekselbare i ordinær forstand etter § 4 første ledd.