Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 22/00096

EZ-FILL

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om ordmerket EZ-FILL er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for varer i klasse 10 og 20. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. I relasjon til de aktuelle varene finner Klagenemnda det ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil forstå at EZ er en forkortelse for «easy». Det er ikke funnet sannsynliggjort at denne betydninga av EZ er tilstrekkelig kjent utenfor dataspillverden og den virtuelle verden. Gjennomsnittsforbruken vil heller ikke oppfatte EZ som en uvesentlig omskriving av «easy» uten å utføre en fortolkning eller et tankesprang i møte med sammenstillinga EZ-FILL. Etter en konkret vurdering og under betydelig tvil har Klagenemnda kommet til at omsetningskretsen vil oppfatte EZ som en angivelse av kommersiell opprinnelse i sammenstillinga EZ-FILL. Merket som helhet oppfyller dermed varemerkelovens krav om særpreg, jf. varemerkeloven § 14. Klagenemnda tar klagen til følge, og merket kan gis virkning for de aktuelle varene.