14.02.2024

Evelon (komb.)

VM 23/00118

Varemerke. Innsigelsessak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Klagenemnda kom til at det ikke er forvekslingsfare mellom klagers yngre merker, blant annet ordmerket ELON, og klagers kombinerte merke EVELON. Varene og tjenestene er av identisk og lignende slag, men ELON og EVELON oppfattes som to forskjellige helhetlige ord. Videre har merkene ulik lengde og ingen konseptuelle likheter. Registreringen opprettholdes.