Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00080

ENERGY HYBRID

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket ENERGY HYBRID er beskrivende og mangler særpreg for «alkoholfrie drikker» i klasse 32. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende da den er egnet til å oppfattes som en hybrid av energidrikk og en annen type drikk. Merket mangler derfor også det tilstrekkelige særpreg for registrering. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.