Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00078

Energy

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 4 første og andre ledd. Spørsmål om registrering av ordmerket ENERGY var i strid med eldre merker som besto av ulike varianter inneholdende NRJ og/eller ENERGY. Klagenemnda kom til at det ikke er dokumentert at noen av de anførte merkene kan anses velkjent. Klagenemnda fant, som Patentstyret, at merket var egnet til å forveksles med to tidligere registreringer, ordmerket ENERGY og det kombinerte merket ENERGY NRJ, men at det ikke forelå fare for forveksling med de resterende kombinerte merkene med teksten NRJ og NRJ ENERGY HIT MUSIC ONLY. Merkene gir så ulike helhetsinntrykk at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil ledes til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene. Klagen ble forkastet.