15.03.2023

Eneas Energy

VM 22/00124

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om ordmerket ENEAS ENERGY er egnet til å forveksles med det eldre ordmerket ENEA. Klagenemnda kom til at det er forvekslingsfare. Merkene har klare visuelle og fonetiske likheter, og tjenestene i klasse 42 er av identisk slag. Den relevante omsetningskretsen vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene, eller at det dreier seg om samme tilbyder. Derfor er det er risiko for forveksling mellom ENEA og ENEAS ENERGY. Klagen ble forkastet. Merket nektes registrering for alle de aktuelle tjenestene.