08.04.2022

eMPack

VM 22/00021

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Patentstyret anså varefortegnelsen i klasse 12 ikke som tilstrekkelig klar, jf. varemerkeloven § 18 og § 12 fjerde ledd, jf. varemerkeforskriften § 10 andre ledd. Klagenemnda opprettholdt Patentstyrets vurdering på dette punkt, og gikk ikke noe nærmere inn på dette spørsmålet. Klagenemnda tok derfor kun stilling til om ordmerket eMPack er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 9 og 12. Klagenemnda kom etter en helhetsvurdering til at merket innehar tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda kom derfor til motsatt resultat som Patentstyret i spørsmålet om særpreg. Klagen ble tatt til følge i den forstand at merket kan gis virkning i Norge for varene i klasse 9, og at varene i klasse 12 går klar av registreringshindringene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd.