03.05.2017

EIENDOMSMEGLER GUIDE

VM 16/00204

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 16 a, jf. §§ 3 tredje ledd og 4 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket EIENDOMSMEGLER GUIDE var forvekselbart med det tidligere registrerte kombinerte merket EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Teksten i merkene er beskrivende og kan ikke belegges med enerett. Det avgjørende er at merkene er visuelt tilstrekkelig ulike og etter en helhetlig vurdering ikke anses egnet til å forveksles. Det ble ikke tilstrekkelig dokumentert at ordmerket EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO er innarbeidet. Det ble heller ikke tilstrekkelig dokumentert at klagers merker nyter et utvidet vern som velkjente merker. Klagen ble forkastet, og registreringen av EIENDOMSMEGLER GUIDE ble opprettholdt.