19.12.2019

Effekt (komb.)

VM 19/00133

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 3 og 21. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for samtlige varer i klasse 3, og for enkelte varer i klasse 21. For disse varene kunne Klagenemnda ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda anså videre ikke at merket var innarbeidet for de varene som merket ikke ble ansett å ha iboende særpreg for, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Klagen ble tatt delvis til følge, og merket ble registrert for enkelte varer i klasse 21.