Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00088

ECO ASFALT (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene og tjenestene i klasse 19 og 37. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Klagenemndas flertall kom til at helheten tilfører merket tilstrekkelig særpreg. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gå til registrering.