15.11.2022

ECHO

VM 22/00075

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om ordmerket ECHO er egnet til å forveksles med de eldre ordmerkene EUROECHO og ECCO. Klagenemnda kom til at det er forvekslingsfare. Varene og tjenestene i klasse 9, 38, 41 og 42 er av identisk og lignende slag. Det distinktive felleselementet ECHO fører til at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av ECHO og EUROECHO. Videre er ECHO og ECCO så like visuelt, fonetisk og konseptuelt at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av merkene. Klagen ble forkastet. Merket nektes registrering for alle de aktuelle varene og tjenestene.