Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00061

EAT ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 5 og 31. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende, men var ikke enige med Patentstyret i vurderingen av merkets figurative elementer. Klagenemnda var av den oppfatning at den konkrete sammenstillingen av merkets elementer som helhet tilfører merket det nødvendige særpreg. Klagen ble tatt til følge, og merket kan registreres for samtlige varer.