Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00049

DUCKTRAP RIVER OF MAINE (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 29 og 30. Klagenemnda var uenig med Patentstyret, og mente det første vilkåret totrinnsvurderingen oppstilt i rettspraksis for vurderingen av stedsangivende merker medførte et krav om kjennskap til stedet. Det var ikke tilstrekkelig, slik Patentstyret konkluderte, at DUCKTRAP RIVER kunne oppfattes som et sted ut ifra merkets sammenstilling. Det forelå ikke holdepunkter for å konkludere med at den norske gjennomsnittsforbrukeren ville ha noen kjennskap til elven DUCKTRAP RIVER. Siden det første vilkåret ikke var oppfylt, vurderte ikke Klagenemnda det andre vilkåret. DUCKTRAP RIVER ble ansett som et særpreget element som tilførte merket som helhet tilstrekkelig distinktiv evne. Heller ikke et utpreget friholdelsesbehov for det kombinerte merket som helhet. Klagen ble tatt til følge, og merket kunne registreres for samtlige varer.