Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00087

DUALGUARD

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 9. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.