14.11.2022

DOWNFEEL

VM 22/0053

Varemerke. Avslag. Klagen tas delvis til følge. Varemerkeloven § 14. Klagenemnda delte seg i et flertall og et mindretall. Flertallet kom til at merket DOWNFEEL er beskrivende og mangler særpreg for varer som puter, dyner og salg av slike varer, og at merket heller ikke har oppnådd særpreg gjennom bruk (ikke innarbeidet). Flertallet kom til at merket har iboende særpreg for varer som håndklær og bomullsstoffer og salg av slike varer. Mindretallet kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for hele varefortegnelsen. Mindretallet er ellers enig i flertallets begrunnelse og konklusjon så langt den rekker, slik at det er enstemmighet om nektelsen flertallet har kommet frem til.