Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00050

[ DOUBLE A ] (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om forvekselbarhet mellom det yngre kombinerte merket [ DOUBLE A ] og klagers eldre rettigheter til DOPPIA A (ord og komb.) og AA (komb.). Klagenemnda tok utgangspunkt i ordmerket DOPPIA A. Det forelå identitet og likeartethet mellom varene og tjenestene i klasse 18, 25 og 35, med unntak av «leather and imitation of leather; animal skins; hides» og «business management; business administration» i klasse 35 i det yngre merket. Det forelå videre både visuelle likheter og forskjeller mellom merkene. DOPPIA er italiensk for dobbel, og DOUBLE er det engelske ordet for dobbel. Begge merkene kan derfor direkte oversettes til «dobbel A» på norsk, hvilket gjør merkene konseptuelt identisk. Klagenemnda var samlet sett av den oppfatning at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kjenner til og umiddelbart vil forstå betydningen av ordet DOPPIA, og gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merkene som konseptuelt identisk. Etter en helhetsvurdering kom Klagenemnda til at merkene er egnet til å forveksles. Klagen ble ikke tatt til følge, og klagers yngre merke blir å oppheve for varene og tjenestene i klasse 18, 25 og 35, med unntak av «leather and imitation of leather; animal skins; hides» i klasse 18 og «business management; business administration» i klasse 35.