Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00063

Döner Kebab (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for de omsøkte tjenestene i klasse 43. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret, men delte seg i et flertall og mindretall. Klagenemndas flertall kom til at helheten tilfører merket tilstrekkelig særpreg. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gis virkning i Norge for de omsøkte tjenestene i klasse 43.